Europos VKG (ECCG)

2013 m. spalio 29 d.

Europos vartotojų konsultacinės grupės (ECCG) susirinkimas  

2013 m. spalio 28 d. (09.30 - 17.30)

Naujausios žinios apie dabartinius teisės aktus ir kitas Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato (DG SANCO) iniciatyvas

Komisija išvardino prioritetinius vartotojų politikos teisės aktų dokumentus, kurie kaip tikimasi bus priimti iki dabartinio EP mandato pabaigos, būtent iki 2014 m. kovo mėn. 

Gaminių saugos ir rinkos priežiūros dokumentų rinkinys – dabartinė būklė

Bankų sąskaitų taisės aktų rinkinys

Medicinos priemonių pasiūlymas

Pranešimas apie Vartotojų darbotvarkę

Vartotojų programa 2014-2020

Prioritetas yra Vartotojų programos 2014-2020 priėmimas ir techniškai sudėtingos metinės darbo programos rengimas.

VARTOTOJŲ REIKALŲ KOMISARO P. NEVEN MIMICA KREIPIMASIS IR DISKUSIJA DĖL ĮGYVENDINIMO PRIORITETŲ

Komisaras Mimica pristatė savo prioritetus: nagrinėjamų teisės aktų ir įstatymų galios neturinčių aktų sekimas ir galimas priėmimas; esamų ir neseniai priimtų teisės aktų efektyvus įgyvendinimas; esamų teisės aktų įgyvendinimas.

Jis paprašė ECCG dalyvauti konsultacijoje, susijusioje su bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (CPC) peržiūra. Jis pabrėžė, kad vienas iš jo prioritetų taip pat buvo vartotojų asociacijos gebėjimų ugdymo stiprinimas ir vartotojų organizacijos nacionalinio rėmimo skatinimas.

Vartotojų pažeidžiamumo pagrindinėse Europos Sąjungos rinkose studija

Komisija pranešė apie neseniai paskelbtą studiją apie vartotojų pažeidžiamumo pavydžių žemėlapį pagrindinėse vartojimo rinkose: energetikos, finansų paslaugų ir skaitmeninių paslaugų rinkose (įskaitant elektroninius ryšius).

Studija apie transporto priemonių degalus

Komisija informavo, kad atsižvelgdama į 6 vartotojų rinkų negatyvių išvadų rezultatų suvestinę transporto priemonių degalų atžvilgiu, SANCO šiuo metu atlieka nuodugnią rinkos studiją iš vartotojų perspektyvos. Studijoje be kita ko vertinama, ar vartotojai žino ir supranta apie įvairias degalų markes ir rūšis, kurių galima įsigyti degalinėse ir jų suderinamumą su jų automobiliais, įskaitant atvejus, kai degalai perkami kitoje ES šalyje. Studija kaip tik baiginėjama.

Informavimo kampanija apie vartojimo kreditus

DG SANCO keturiose ES šalyse- Kipre, Airijoje, Maltoje ir Ispanijoje - pradėjo vienerių metų trukmės informavimo kampaniją apie vartojimo kreditus. Kampanijos tikslas yra padidinti vartotojų supratimą apie jų teises imant kreditą. Pagrindinis pranešimas yra „reikia kredito? Ne tiesiog pasirašyk. Tu turi teises".

Vartotojų organizacijos gebėjimų ugdymas

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. galiojanti nauja pagrindų sutartis numato mokymus, kurių tikslas ugdyti (Europos, nacionalinių regioninių) vartotojų organizacijų gebėjimus ir didinti jų veiklos efektyvumą. Ji pasiūlys priemones, skatinančias praktikos tarp vartotojų organizacijų narių apsikeitimą. Ypatingas dėmesys skiriamas valstybėms narėms, Europos ekonominės erdvės (EEA) šalims ir šalims kandidatėms, kur vartotojų organizacijos yra nepakankamai išvystytos arba kurios demonstruoja palyginti žemą vartotojų pasitikėjimo ir sąmoningumo lygį (kaip tai liudija vartojimo rinkų stebėsena ir vartotojų padėtis vartotojų rezultatų suvestinėse).

Metinių teisės aktų vykdymo prioritetų identifikavimo tąsa- konsultacijos dėl Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje aptarimas

Pranešimas apie Vartojimo kredito direktyvą

Komisija pranešė apie šiuo metu rengiamą ataskaitą apie Vartojimo kredito direktyvos įgyvendinimą.

Popietinė sesija

Graikijos pirmininkavimo prioritetai

Naujausios žinios apie dabartines Teisingumo generalinio direktorato (DG Justice) iniciatyvas dėl teisės aktų

Komisija (DG Justice) informavo apie einamuosius darbus vartotojų teisės ir susijusiose srityse – apie smulkių ginčų procedūros peržiūrą, Vartotojų teisių direktyvos (CRD) perkėlimą, Nesąžiningos komercinės praktikos direktyvos (UCPD) įgyvendinimą, Kelionių paketų direktyvos (PTD) ir Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvos (MCAD) peržiūrą, taip pat sąmoningumą didinančią kampaniją.

Iniciatyva dėl bendros telekomunikacijų rinkos

Komisija (DG CNECT – Anthony Whelan, veikiantis kaip elektroninių ryšių, tinklų ir paslaugų direktorius) apžvelgė teisės aktų pasiūlymus, siekiant reformuoti telekomunikacijų rinką.

Energetika

Komisija prisiminė, kad vienas iš kalboje apie 2014 m. Sąjungos padėtį paminėtų prioritetų buvo vartotojų galimybių didinimas energetijos rinkose.