Europos VKG (ECCG)

2014 m. kovo 12-13 d.d.

EVKG 2014 m. kovo 12 d. Posėdžio ataskaita

Aptartos DG SANCO iniciatyvos

Komisija pranešė apie esamą padėtį su ruošiamomis įstatymų poįstatyminių aktų DG SANCO iniciatyvomis, laukiamomis bei planuojamomis užbaigti šios kadencijos parlamento laikotarpiu.

Produktų saugumo ir rinkos priežiūros paketas- esama padėtis.

Nuo 2013 m. spalio tęsiamas darbo grupių darbas Taryboje aptariant pasiūlymus Rinkos priežiūros ir Vartotojų produktų saugumo tema. Išlieka pagrindinės kliūtys dėl privalomo kilmės žymėjimo, kuris dėl išsiskyrusių požiūrių tarp šalių narių stabdo šio klausimo judėjimą pirmyn. Komisija paaiškina, kad privalomas šalių žymėjimas yra vienas svarbiausių elementų norint pagerinti atsekamumą, kuris turi padėti geresnei rinkos priežiūrai ir RAPEX (greito apsikeitimo informacija apie pavojingas nemaisto prekes) naudojimą.

EP yra pasiruošęs priimti teisines rezoliucijas dviems siūlomoms priežiūros taisyklėms paskutinėje savo mandato sesijoje 15 balandžio kas užbaigs pirmąjį skaitymą.

Tuo pat metu Komisija tęsia darbą kartu su valstybių atstovais įgyvendinant 20 veiksmų iš daugiamečio plano dėl rinkos priežiūros. Vienas iš šių veiksmų yra nukre[ptas pagerinti produktų, parduodamų internetu, saugumą.

Dėl Medicinos prietaisų siūlymų

Komisija priminė, kad po to, kai EP suderino savo požiūrius 2012 m., valstybėse narėse vis dar diskutuojamas pasiūlymas Taryboje. Darbas yra sunkus, kadangi pasiūlymai liečia klausimus susijusius su vartotojų saugumu, t.y. liečiančius prietaisų saugumo, didelės rizikos medicininių prietaisų apibrėžimo ir kontroliuojančių įstaigų medicininių prietaisų sertifikavimo klausimus. Naujų juridinių dokumentų suderinimas ir įgyvendinimas reikalauja daugiau laiko.

Kad sujungti skirtingus požiūrius Komisija ir Valstybės narės sutiko įgyvendinti neatidėliotino veikimo planą esant dabartiniams įstatymams, siekiant griežtinti kontrolę ir pagerinti pacientų saugumą ( taip vadinamas PIP veiksmų planas)

Šis planas nukreiptas į keturias pagrindines sritis: Veikimas jau įgaliotų struktūrų; padidinta rinkos priežiūra; budrumas ir po to sekimas rimtų incidentų; derinimas ir skaidrumas įgaliotų struktūrų.

Personalo darbo dokumentas detalizuos padarytą pažangą ir būsimus žingsnius, kurie bus siūlomi atlikti ir jis bus išspausdintas 2014 m. balandį.

Kolektyviniai atlyginimai

Komisija ketina inicijuoti diskusiją su visomis valstybėmis narėmis kad nustatyti kaip jos ketina vykdyti 2013 m. birželio Komisijos rekomendacijas, abiem aspektais – ir žiūrint į turinį, ir į tvarkaraštį. Kad baigti šį  klausimą bus paskirta atskira sesija skirta šiam klausimui sekančiame CPN susirinkime 2014 m. gegužės 22 d. Šios sesijos pasiruošimui pakvietėme valstybių narių atstovus pasidalinti su Komisija juridiniais klausimais, liečiančiais kolektyvinius ieškinius kaip apibrėžta Rekomendacijoje, planuojamoje ar jau esančioje jų nacionalinėse juridinėse sistemose. ECCG birželį bus supažindinta su teiginiais iš diskusijos su CPN.

Pasiūlymai dėl direktyvos dėl antimonopolinių žalų

Pasiūlymai direktyvai dėl antimonopolinių žalų apima tik veiksmus dėl žalų dėl spragų ES antimonopolinėse taisyklėse.  Tai palieka Valstybėse narėse nuspręsti ar įvesti kolektyvinius žalos atlyginimus konkurencinjos teisėje.

Pasiūlymas ( liekantis DG COMP atsakomybėje) yra paprastos juridinės procedūros baigiamojoje stadijoje. Trišaliai komentarai prasidės 10 vasario 2014 m.; jei institucijos sutiks su tekstu, pasiūlymas bus priimtas pirmame skaityme vis dar šios Parlamento kadencijos metu.

Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo (CPC) tinklo reguliavimo apžvalga

Konsultacijos su visuomene baigėsi vasario viduryje. Komisija gavo 211 atsakymų ir 28 atsiliepimus, kurie atėjo iš vartotojų asociacijų  ir yra atliekama atsiliepimų rezultatų (ir kiekybinių ir kokybinių) analizė.

Išankstiniai rezultatai yra padrasinantys; dalyviai rodo pritarimą:

  • pagerinti įsitraukus vartotojų asociacijomis ir Europos Vartotojų centrais kas leistų nustatyti ir įspėti nacionalines įgyvendinimo organizacijas ir komisiją apie dėmesio reikalaujančias rinkos tendencijas ir pavojus vartotojams;
  • papildomoms galioms nacionalinėms atsakingoms institucijoms veikti prieš taisyklių nesilaikymą skaitmeniniame amžiuje ( pavyzdžiui įgalinti vykdyti bandomuosius pirkimus, viešinti nesilaikančius taisyklių prekiautojus ir esant reikalui bausti mokėjimais kad padengti neteisėtai gautas pajamas;
  • pagerinti ES lygyje derinimo mechanizmą kad sustabdyti ES svarbius pažeidimus.

Diskusija apie konsultavimosi su visuomene rezultatus  ir vartotojų asociacijų vaidmenį vyks sekančiame ECCG susitikime 2014 m. birželyje.

Komisija taip pat priminė Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo (CPC) susitikimui, vykusiam kovo 10, kur CPC bendra pozicija ir suderinti veiksmai apie programėlių prekybą buvo aptariami.

Kad palengvinti Komisijos darbą CPC ir šios šakos atstovai pristatys ir kartu aptars kaip toliau spręsti 1, vartotojų teisių pagerinimą, 2, finansinio derinimo klausimus, kurie atsiranda dėl klaidinančios praktikos perkant programėles ir įsigyjant jau esančias kompiuteryje ir 3, bandys rasti būdus, kaip vartotojams pateikti informaciją, kai jie susiduria su problemomis. Komisija planuoja perkelti šiuos veiksmus ir į transporto sektorių.

Suinteresuotų dalyvių diskusija apie Aplinkosaugos žymėjimus ir vartotojų rinkos studija apie aplinkosaugos žymėjimus ne maisto rinkoje. Žymėjimų klausimu Komisija tęsia dialogą su dalyviais ir yra pradėjusi studiją apie žaliųjų žymėjimų lygius. Po atliktos ataskaitos vyksta daugelio suinteresuotų dalyvių dialogas dėl susijusių su aplinka žymėjimų. DG SANCO sujungė  ES vartotojų rinkos studiją su susijusių su aplinka žymėjimu nemaisto produktams.

Ši studija tiria buvimą tokių žymėjimų skirtingose rinkose (keliose rinkos srityse ir produktų grupėse atrinktose šalyse per slapto pirkimo ir reklamos duomenų bazę), vartotojų supratimą ir elgesio aspektus (per internetinius tyrimus ir elgesio tyrimus), pagal suderinamumo su ES įstatymų reikalavimus ( tame tarpe Negarbingos komercinės praktikos direktyva), ir ir skirtingus įgyvendinimo bei savireguliavimo instrumentus atrenktose ES ir trečiose šalyse.

Susitikimas su įvairių suinteresuotų šalių atstovais dėl Aplinkosaugos žymėjimo vyks kovo mėnesį aptariant galutinius rezultatus ir išvadas studijos skirtos pastangoms suderinti su “ateities veiksmų 2015 metų ir vėlesniam laikotarpiui sąrašu” ir šių veiksmų prioritetams sudaryti. Tai gali būti iš dalies veiksmai MDEC grupei, bet taip pat galimai ir kitoms suinteresuotoms grupėms.

Suinteresuotų dalyvių diskusija apie palyginimo priemones aptariant jų palyginimo galimybių studiją

Suinteresuotų dalyvių diskusijos apie palyginimo priemones (SDDPP) išvados buvo pristatytos 2013 m. Europos Vartotojų Susitikime. Šiose diskusijose aptartas pirmas rekomendacijų rinkinys, šių rekomendacijų dėka galima išryškinti palyginimo priemonių pagalba pasiekiamą skaidrumą, patikimumą ir draugiškumą ir pakvietė pratęsti tyrimus šioje srityje.

Šiuo pagrindu Komisija ( DG SANCO) ėmėsi studijos kad sukaupti daugiau nuoseklesnės informacijos apie visos eilės rūšių palyginamąsias priemones, esančias visoje ES arba esančias trečiųjų šalių patikrų struktūrose. Ši studija taip pat apžvelgs kaip vartotojai naudoja ir pasitiki šiomis palyginimo priemonėmis ir kaip kai kurie jų parametrai ( pavyzdžiui jų tarpusavio palyginimas, naudotojų apibūdinimo apžvalga) paveikia vartotojų sprendimų priėmimą. Šios studijos rezultatai, kurie yra laukiami 2014 liepą, paveiks mūsų sprendimus dėl tolesnio judėjimo pirmyn.

Rekomendacijos ir duomenys šioje SDDPP ataskaitoje suteiks medžiagos kai kuriems šio sektoriaus specifiniams pasiūlymams, pavyzdžiui dabartiniams bankų sąskaitų pasiūlymams ir pasiūlymams dėl telekomų atskirose valstybėse, kur ruošiamasi įtraukti pasiūlymą, kad šalys narės įkurtų savanorišką akreditavimo schemą svetainėms, kuriose būtų užtikrinamas patikimas palyginimas.

Ši SDDPP susitiko š.m. 5 vasario ir 5 kovo  turint tikslą pristatyti vykstančią Palyginimo Priemonių studiją (taip pat ir vartotojų apžvalgos studiją) ir peržvelgti šiuo metu vykstančius tyrimus Šalyse Narėse. SDDPP grupė susitiks ir vėl, kai ši studija apie palyginimo priemones bus baigta ir tuomet mes vėl diskutuosime apie po to sekančius veiksmus.

Studijos

Komisija pabrėžė, kad studijos turi palengvinti ECCG grupės narių darbą ir jų įsitraukimą į tai. Tai turi atsispindėti ECCG Darbo programoje.  

Studija dėl savanoriško maisto produktų žymėjimo

Studija dėl savanoriško maisto produktų žymėjimo schemų buvo publikuota. Buvo tirta kaip maisto žymėjimo schemos veikia vartotojus, apibrėžiant, kaip tai priklauso nuo eiliškumo, klasifikavimo ir priklausomybės nuo Komisijos nustatytų 2010 m. gairių; kaip vartotojai supranta informaciją, pateikiamą šiomis schemomis; koks yra logotipų ar teksto poveikis jų pirkimo sprendimams.

Šio tyrimo pagrindiniai rezultatai:

virš 900 savanoriškų maisto žymėjimo schemų buvo įvardinta apie 30-tyje šalių, kuriose buvo vykdomas tyrimas
produktai, kuriems dažniausiai yra taikomos maisto žymėjimo schemos yra mėsa, vaisiai ir daržovės, dažniausiai naudojamos šalies gamintojos nurodymo schemos
vartotojai yra nurodomi įspėjimai, bet ne visada juos supranta- 40 procentų respondentų susidūrė su šių etikečių supratimo sunkumais
elgesio eksperimentų rezultatai rodo, kad respondentai mieliau moka papildomą kainą už maltą mėsą ar sūrį su šaies gamintojos nuoroda, ir už viščiukus ir kiaušinius su gyvūnų gyvenimo gerovės etikete nei už margariną ir jogurtus su sveiko maisto etiketėmis.

Šie rezultatai bus panaudoti DG SANCO darbuose maisto ženklinimo klausimuose ir DG AGRI darbuose nurodant žemės ūkio produktų kokybę.

Studija apie naudotų automobilių rinkos veikimą  

Studija apie naudotų automobilių rinkos veikimą vartotojo požiūriu prasidėjo 2013 m. liepą ir bus baigta 2014 metais.

Ji apims naudotų automobilių vartotojų pirkimus iš frančizės turėtojų, nepriklausomų pardavėjų ir aukcionų ( bus kreipiamas dėmesys dalinai į tarpvalstybinius šios rinkos aspektus ir internetinius automobilių prekybos portalus) ir yra žiūrimą į:

naudotų automobilių pardavėjų darbo praktiką praplečiant į tai, kur jie turi galimybę reikšti pretenzijas pagal esamas reguliavimo struktūras;
ar vartotojai turi galimybę gauti informacijos pasirinkimą, kai jie perka naudotus automobilius (Informacija gauta iš vartotojų, vertinant skaidrumą, tikslumą ir supratimą);
pagrindinės vartotojų problemos esant skundams po pirkimo, vertinant rūpinimąsi vartotojais po pirkimo /automobilių aptarnavimo ir žalos atlyginimo.
Studija apie vartotojų padėtį energijos tiekimo srityje

Enerijos studija artimai pažvelgė į elektros energijos vartotojų rinką ( įtraukiant geresnių pasiūlymų galimybę, konkurencijos lygį ir kokybę). Šio tyrimo rezultatai suteikia išsamų ES elektros rinkos vaizdą mažmeniniame lygyje ir ar konkurencijos pranašumai pasiekia vartotojus, ypatingai labiausiai pažeidžiamus. Studija turi pamatuoti 3 –ojo Energijos Paketo įgyvendinimo poveikį vartotojams.

Ši studija apžvelgs 2009-2010 elektros tiekimo studiją ir bus nukreipta į:

  • dabartinių įgyvendintų energijos nutarimų rinkos veikimo poveikį vartotojams,
  • vartotojų galimybes aktyviai dalyvauti rinkoje ir
  • jų sugebėjimą suprasti ir teisingai pasiirinkti iš siūlomų konkurencinių pasiūlymų.

Vartotojų organizacijos ES valstybių lygmenyje bus konsultuojamos, siekiant geresnės situacijos Valstybėse narėse. Studijos išvados bus pateiktos laiku pristatant rezultatus būsimos sudėties Komisijai, bet pirmieji rezultatai taip pat paveiks komisijos mintis apie mažmeninės energetikos rinkos ateitį.

Studija apie vartotojų pažeidžiamumą tarp kertinių rinkų Europos Sąjungoje. 

Komisija šiuo metu pradėjo studiją nustatant svarbiausių rinkų: energetikos, finansinių paslaugų ir skaitmeninių paslaugų /elektroninės komunikacijos - vartotojams pažeidžiamiausių modelių sritis. Studija turi pateikti konkrečias rekomendacijas be kitų klausimų ir kaip nustatyti komisijos įrodymus surenkant ir analizuojant ir pranešant apie vartotojų pažeidžiamumo klausimus atskirose Šalių narių rinkose. Išankstiniai rezultatai yra laukiami 2014 metais, tuo tarpu studijos galutinė ataskaita laukiama 2015 m. pavasarį. Studija dėl vaikų įtraukimo į pirkimą per visuomenės informavimo priemones, internetą ir per mobilias programėles

Panaudojant tą pačią tyrimų struktūrą tiriant vartotojų pažeidžiamumą DG SANCO pradėta studija, kuri tirs vartotojų supratimą ir vaikų bei paauglių sugebėjimą suprasti rinkos turinį, siunčiamą jiems per visuomenines informavimo priemones, internetą ir per mobiliąsias programėles.

Studija pateks įrodymus palaikančius komisijos pastangas pasiekti savireguliavimo arba būsimo reguliavimo, siekiant užtikrinti priimtiną vaikų kaip vartotojų apsaugos lygį interneto sektoriuje. Šios studijos galutinė ataskaita laukiama 2015 m. kovą.

Vartotojų elgsenos ir įsijungimo į ES elgsenos politiką tyrimas

2-ji vartotojų elgsenos ataskaita apima periodą nuo 2012 m. sausio iki 2013 m. gruodžio ir pristato padėtį ir pasiektą elgesio ir masto pažangą, paskelbtą per keturis lygius Europos Vartotojų dienotvarkėje. Ataskaita bus publikuota 2014 m. balandį kaip tarnybų Darbo dokumentas ir bus papildyta bendradarbiavimo medžiaga ( popieriuje ir WWW leidinyje)