Naudinga

Financinių paslaugų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA
FINANSINIŲ PASLAUGŲ VARTOJIMO SUTARČIŲ  NESĄŽININGŲ SĄLYGŲ KONTROLĖ
2014 m. kovo 24 d.

Jurgita Beniulienė
Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė

Nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios:

 • šalių nebuvo individualiai aptartos (tipinės sutarčių sąlygos);
 •  iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus
 • atitinka vieną arba keletą iš CK 6.188 str. 2 d. nustatytų 18 pavyzdinių kriterijų (kriterijų sąrašas nėra baigtinis).

VARTOJIMO SUTARČIŲ NESĄŽININGŲ SĄLYGŲ TAIKYMO KONTROLĖS REGLAMENTAVIMAS LIETUVOS IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖJE

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse

Harmonizuoti valstybės narių įstatymus, reglamentuojančius nesąžiningų sąlygų draudimą;
Nubrėžti harmonizavimo gaires valstybėms narėms.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Vartotojų, kurių interesai pažeidžiami nesąžiningomis sąlygomis, teisė kreiptis į teismą ir į vartotojų teises ginančias institucijas.
Vartotojų teises ginančių institucijų teisė kontroliuoti sutarčių standartines sąlygas ir ginčyti nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas

Įtvirtinama VVTAT funkcija vykdyti vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę.

VVTAT  VYKDOMA VARTOJIMO SUTARČIŲ NESĄŽININGŲ SĄLYGŲ TAIKYMO KONTROLĖ

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse
Harmonizuoti valstybės narių įstatymus, reglamentuojančius nesąžiningų sąlygų draudimą;
Nubrėžti harmonizavimo gaires valstybėms narėms.
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Vartotojų, kurių interesai pažeidžiami nesąžiningomis sąlygomis, teisė kreiptis į teismą ir į vartotojų teises ginančias institucijas.
Vartotojų teises ginančių institucijų teisė kontroliuoti sutarčių standartines sąlygas ir ginčyti nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas.
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
Įtvirtinama VVTAT funkcija vykdyti vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę.

VVTAT  VYKDOMA VARTOJIMO SUTARČIŲ NESĄŽININGŲ SĄLYGŲ TAIKYMO KONTROLĖ

 • Į VVTAT dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo gali kreiptis: vartotojai, įmonės, įstaigos ir pan., VVTAT savo iniciatyva.
 • VVTAT komisija kolegialiai priima nutarimą: 1. nepripažinti arba pripažinti tam tikras sutarties sąlygas nesąžiningomis, t.y. atitinkančiomis CK 6.188 str. 2 d. įtvirtintus nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.
 • VVTAT paslaugos teikėjui ar pardavėjui pasiūlo per 14 dienų nuo šio pasiūlymo gavimo pakeisti, panaikinti arba nebetaikyti nesąžiningų sąlygų sudarant sutartis su vartotojais.
 • Jei paslaugos teikėjas ar pardavėjas nevykdo VVTAT pasiūlymo, VVTAT kreipiasi į teismą dėl nesąžiningos sąlygos (sąlygų) pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo.
 • Ieškinio nagrinėjimas teisme.

2010 M. BŪSTO PASKOLŲ SUTARČIŲ NUOSTATŲ MONITORINGAS
Nustatyta, kokios sąlygos dažniausiai atitinka nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus. Tokios sąlygos susijusios su:

 • Netesybų – baudos, delspinigių mokėjimu;
 • Banko nustatytais mokesčiais;
 • Individualiai aptartomis sąlygomis;
 • Vienašališku sutarties nutraukimu;
 • Lėšų nurašymu debeto būdu;
 • Privalomu sąskaitų atidarymu, atlyginimo pervedimu;
 • Kredito grąžinimu, kai pablogėja vartotojo finansinė padėtis;
 • Duomenų apsaugos klausimais;

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ VARTOJIMO SUTARČIŲ NESĄŽININGOS SĄLYGOS I

Netesybos (delspinigiai, baudos)
Pavyzdžiai:

 • „Delspinigių dydis (proc.) 0,2 proc.“
 • „Bankas turi teisę pareikalauti iš Kredito gavėjo sumokėti 200 (dviejų šimtų) litų dydžio baudą už kiekvieną iš pažeidimų atskirai, jeigu <...>.“

Atitinka:
Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto sutarties nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą.

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ VARTOJIMO SUTARČIŲ NESĄŽININGOS SĄLYGOS II

Vienašalis sutarties nutraukimas
     Pavyzdžiai:

 • „Jeigu Kredito gavėjas nesumoka laiku pagal Mokėjimo grafiką mokėtino Kredito (jo dalies) ir/arba priskaičiuotų palūkanų ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Bankas praneša apie tai Kredito gavėjui ir nustato papildomą ne trumpesnį nei 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminą įsiskolinimui padengti. Jei Kredito gavėjas per minėtą terminą nepadengia įsiskolinimo, Bankas turi Lietuvos Respublikos įstatymų suteiktą teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą Kreditą, priklausančias palūkanas, kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas bei nutraukti Sutartį.“
 • „bankas turi teisę sustabdyti Banko paslaugų teikimą ir/arba vienašališkai nesikreipdamas į teismą pranešęs Klientui prieš 10 dienų nutraukti Sutartį, <...> paaiškėjus, jog iš esmės pablogėjo Kliento finansinė būklė <...>“

Atitinka:
Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies bendrąjį sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus.

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ VARTOJIMO SUTARČIŲ NESĄŽININGOS SĄLYGOS III
Neaiškios sutarties sąlygos
Pavyzdžiai:

 • „Mokėti Bankui Sutarties pakeitimų mokestį, nurodytą Banko paslaugų įkainiuose <...>“

Atitinka:
Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies 9 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. įpareigoja vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti.

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ VARTOJIMO SUTARČIŲ NESĄŽININGOS SĄLYGOS IV
Mokėjimo dienos nustatymas
Pavyzdžiai:

 • „Jei mokėjimo metodas yra anuitetinis, tai Mokėjimo diena yra laikoma Sutartyje nurodyta diena, nepriklausomai nuo to, ar ji yra Banko darbo diena. Jei bet kokia suma pagal Sutartį turi būti sumokėta tą dieną, kuri nėra Banko darbo diena, tai Kredito gavėjas Kredito sąskaitoje, esančioje Banke, privalo sukaupti mokėjimams reikalingas sumas iš anksto, ne vėliau kaip paskutinę prieš ją einančią Banko darbo dieną.“

Atitinka:
Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies bendrąjį sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t.y. iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus.


VVTAT TEIKTI IEŠKINIAI TEISMUI dėl finansinių paslaugų sutarčių nesąžiningų sąlygų I
VVTAT 2012 metais pateikė teismui ieškinį dėl banko standartinės kredito sąlygos, kuri nustatė banko teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sutarties nutraukimo dieną sugrąžinti visą kreditą, pripažinimo nesąžininga ir negaliojančia.
Teismas patvirtino VVTAT ir banko sudarytą taikos sutartį. Bankas pakeitė sąlygą į su VVTAT suderintą sąlygų redakciją.
Esminiai susitarimai: 

 • pakeistas sutarties nutraukimo terminas iš 15 į 30 dienų.
 • Identifikuoti pažeidimai, kurie galėtų būti laikomi esminiais pažeidimais, kurių pagrindu galėtų bankas nutraukti sudarytą sutartį su vartoju.

VVTAT TEIKTI IEŠKINIAI TEISMUI dėl finansinių paslaugų sutarčių nesąžiningų sąlygų II
VVTAT 2013 metais pateikė teismui ieškinį dėl BAB banko „Snoras“ naudojimosi išsimokėtinai kortele sutarties Specialiosios dalies sąlygos „Delspinigių norma už pradelstą dieną 0,25%“ ir Bendrosios dalies 4.16 punkto sąlygos pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis.
Teismo ieškiniu prašoma:

 •  sumažinti delspinigių dydį nuo 0,25 proc. iki 0,02 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną;
 •  sumažinti metinių palūkanų dydį 12 proc. iki 5 proc. už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Teismo pareiga vartojimo sutarčių sąlygas vertinti ex officio 
Teismas, nagrinėdamas ginčą, turi pareigą vartojimo sutartis vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-02-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). 
Nacionalinio teisėjo teisę ex officio vertinti sutarties sąlygų sąžiningumą, nepaisant to, kad vartotojas to neprašo, yra konstatavęs ETT sujungtose bylose Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (2000-06-27 Sprendimas, C-240/98–C-244/98). Atitinkamai byloje Cofidis ETT pabrėžė, kad teisėjo teisė ex officio ar vartotojo reikalavimu pripažinti nesąžiningą sutarties sąlygą negaliojančia turi būti įgyvendinama neatsižvelgiant į senaties terminą, galintį apriboti šią nacionalinio teismo teisę (2002-11-21 Sprendimas, C-473/00) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009-06-10 teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalgoje Nr. 30).

VARTOJIMO SUTARČIŲ NESĄŽININGŲ SĄLYGŲ NUSTATYMO PADARINIAI
Vartojimo sutarties nesąžiningas sąlygas teismas pripažįsta negaliojančiomis nuo pat sutarties sudarymo (ab initio):

 • Sutartis, galinti galioti ir be pripažintų nesąžiningomis sąlygų, lieka galioti;
 • Sutartis, be pripažintos nesąžininga sąlygos negalinti galioti (jei tai esminė sutarties sąlyga), negalioja.