Mūsų veikla

Pasiūlyma 2011

Lietuvos bankų asociacijai

Dėkui už galimybę pristatyti savo veiklą bei idėjas bankų atstovams. Pokalbio metu mūsų buvo paprašyta pateikti savo pasiūlymus, ką galima būtų padaryti, siekiant gerinti esamą padėtį. Manome, kad mūsų pasiūlymai būtų būtent mūsų idėjos, o esama padėtis iš tiesų reikalauja žymiai didesnio pačių bankų aktyvumo ir idėjų, kaip pagerinti padėtį bankų sektoriuje. Todėl į šiame laiške siūlomas mintis prašome žiūrėti tik kaip į norą pasidalinti mintimis, o ne kaip į baigtinį sąrašą priemonių, kurių reikia bankų klientams.

Dabartinė bankų įvaizdžio padėtis visuomenėje yra labai bloga, jei lyginsime su prieš krizę buvusia. Dar prieš penketą metų spaudoje vargu ar buvo galima rasti neigiamą straipsnį apie bankus. Šiuo metu kiekvieną savaitę vos ne kiekviename leidinyje susidursime su bankų kritika ar neigiamų dalykų viešinimu. Jei prieš 5 metus praktiškai nebuvo bankus kritikuojančių straipsnių, o dabar kiekvieną dieną matome naujus ir naujus nukentėjusių žmonių nepasitenkinimo ženklus visose masinės komunikacijos priemonėse. Tai yra pačių bankų veiklos atspindys, bankų padarytų klaidų rezultatas ir patys bankai, jei reikia geros, pasitikėjimą keliančios atmosferos, turi daryti išvadas ir ieškoti būdų, kaip pagerinti padėtį.

Iš teisinės pusės dažnai būna viskas bankų gerai atlikta. Bankų juristų surašytos bankams palankios sutartys nepalieka klientams išeities, pagal jas priimami teigiami teismų sprendimai, kurie siunčia Lietuvos žmones į ekonominio gyvenimo užribį. Bet tokia padėtis verčia žmones skelbti apie savo problemas, kovoti dėl išgyvenimo su bankais, ir tai didina įtampą visuomenėje. Žmonių neapleidžia mintis, kad jie buvo apgauti. Situacija gerėtų tik jei bankai ir jų asociacijos suprastų, kad reikia prisiimti didesnę atsakomybę už padarytas klaidas, būti lankstesniems, kai klientas susiduria su problemomis, neversti kaltės klientams, aplinkai, bet imtis priemonių pagerinti situaciją.

Išsivysčiusiose visuomenėse dažnai nereikia valdžios įsikišimo – pačios savo srities įmonės imasi save prižiūrėti ir nusistato tam tikrus standartus, kurių įsipareigoja laikytis. Manome, kad toks kelias būtų rezultatyviausias. Todėl mūsų rekomendacija yra pačiai bankų asociacijai peržiūrėti dabartinį geros praktikos kodeksą, kad jame atsirastų vietos lygiateisiškumo bei klientus ginančioms idėjoms, ir sukurti pačių bankų savęs priežiūros mechanizmą, užtikrinantį tokio kodekso vykdymą. Tokia institucija – ombudsmenas- būtų ir skundų bankams nagrinėjimo vieta prieš tai, kai tokie skundai patektų į oficialias skundų nagrinėjimo organizacijas – nuo kitų metų LB. Mielai susitiktume su jūsų atstovais pokalbiui apie tas nuostatas, kurios galėtų būti šiame kodekse.

Taip pat bankų asociacijos juristai galėtų išnagrinėti bankų tipines sutartis ir rekomenduoti bankams atsisakyti lygiateisiškumo principų neatitinkančių nuostatų, kol to nepadarė priežiūros institucijos ar klientų interesus atstovaujančios asociacijos. Tai užkirstų kelią dar vienai bangai spaudoje neigiamai nušviesti bankų veiklą.

Laidavimo reikalavimas iš bankų pusės kartais būdavo neatitinkantis etiško elgesio standartų. Todėl mes manome, kad bankų asociacija turėtų ieškoti būdų, kaip sušvelninti šių dažnai spaudimo būdu išgautų sutarčių pasekmes ir rekomenduotų būti nuolaidiems į netikėtą bėdą patekusiems bankų klientams.

Mes paminėjome keletą aktualių temų. Labai palaikome susitikimo metu bankų atstovų išsakytą pageidavimą susitikti dažniau, gal būt reguliariai. Manome, kad tokių susitikimų reikia ir mielai išsakysime skaudžiausias bankų klientų problemas, kurias sprendžiant palaipsniui gerėtų bankų įvaizdis mūsų šalyje.

Pagarbiai

R.Paukštė

2013 11 17