Mūsų veikla

Ko mes siekiame

1. Papildyti  Lietuvos Respublikos Bankų įstatymo 56 straipsnį 4 dalimi:

“4. Klientų prašymus (skundus) dėl su banku sudarytų kreditavimo sutarčių vykdymo ar banko veiksmų, kuriais bankas galėjo pažeisti sutarties su klientu ar teisės aktų reikalavimus, nagrinėja bankas. Bankas privalo išnagrinėti rašytinius kliento prašymus (skundus) ir raštu jam motyvuotai atsakyti per ne ilgesnį laiką, nei vienos periodinės kredito ir/ar palūkanų grąžinimo įmokos, nustatytos kliento kreditavimo sutartyje, terminas, skaičiuojant nuo kliento paklausimo gavimo dienos. Esant sudėtingam atvejui, bankas privalo raštu informuoti klientą apie ilgesnį atsakymo terminą, tačiau šis terminas negali viršyti keturiasdešimt penkių kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos. Jei kliento prašymas (skundas) nesusijęs su kliento kreditavimo sutartimi, Bankas privalo motyvuotai atsakyti klientui ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos.

2. Įtvirtinti sąžiningą sutarčių sudarymo, keitimo ar nutraukimo administravimo mokesčio dydį. Šis mokestis negali būti vertinamas kaip atlygis už suteiktas paslaugas, mokestis turi būti pagrįstas ir tik kompensuojantis banko išlaidas.

Administravimo mokesčio negalima traktuoti kaip paslaugos, nes tokiu atveju už ją turi būti išrašoma PVM sąskaita – faktūra bei taikoma atsakomybė už netinkamą paslaugos suteikimą kredito ar kitos banko paslaugos gavėjui. Banko (kredito įstaigos) ir jo kliento interesai yra priešingi, todėl tokios paslaugos teikimas yra neįmanomas. Turi būti atliekamas tyrimas ir siūlomas šių išlaidų kompensavimo mechanizmas visiems, patyrusiems nepagrįstas ir neproporcingas išlaidas.

3. Privataus laidavimo už juridinius asmenis apribojimo ir reguliavimo, pvz., neleidžiant laiduoti visu asmeniniu turtu, apriboti laidavimą už neproporcingai didelę prievolę. Toks laidavimas turėtų būti išimtis iš bendros taisyklės. Siekiama, jog hipoteka būtų prioritetinė užtikrinimo priemonė.

Apribojimas kreditoriams nukreipti išieškojimą į laiduotoją (ypač fizinį asmenį), kol neužbaigta išieškojimo iš hipotekinio turto procedūra.

4. Siekiame riboti kredito įstaigos, suteikusios verslo (investicinę) paskolą, teises įgyvendinant prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones fizinių asmenų atžvilgiu, ypatingai draudžiant ir ribojant tuos atvejus, kai fiziniam asmeniui ir jo šeimai atimamos nuosavybės teisės į turimą gyvenamąjį būstą.

5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti suderinamas su asmens teise naudotis dalimi areštuoto turto (pvz., kredito įstaigos sąskaitų), kuris būtų reikalingas būtiniems fizinio asmens poreikiams. Siekiama, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones būtų leidžiama naudoti areštuotas pinigines lėšas būtiniems fizinio asmens poreikiams. Pakeitimais taip pat ketinama įtvirtinti atsakingesnį laikinųjų apsaugos priemonių reguliavimą įvedant aiškesnius taikymo kriterijus, atsižvelgiant į visų ginčo šalių galimybes laimėti ginčą ir galimus neproporcingus nuostolius bei elementarius žmogaus teisių pažeidimus.

6. Vartotojų teisių apsaugos tarnybos teisių bankų einamos veiklos reguliavimui - pvz paslaugų įkainių (pvz. mokėjimo pavedimai) pagrįstumo nustatymo tvarkos

7. Atlyginimo už bankines paslaugas kontrolė ir priežiūra, rekomenduojamo banko atlyginimo už suteiktas paslaugas patvirtinimas. Įpareigojimas nustatyti atlyginimą atsižvelgiant į sąnaudas ir išlaidas. Šiuo siekiama apsaugoti ne tik verslo klientus, bet ir paprastus vartotojus.

8. Įtvirtinamas apribojimas bankams turėti dukterines nekilnojamojo turto valdymo bendroves, kurios įsigyja to paties banko išvaržymui atiduotus verslo projektus. Veikdami per dukterines bendroves bankai turi galimybes vykdyti verslo perėmimo veiklą. Vykdant verslo perėmimą bankai turi galimybę nepagrįstai praturtėti – susigrąžinti susidariusį įsiskolinimą iš įmonės ar jos akcininko ir dar gauti pelno iš perimto kliento vystyto projekto. Galimas šios problemos sprendimas yra projekto pelno nukreipimas banko kliento įsiskolinimui padengti.

9. Nepriklausomo Finansų ombudsmeno įstaigos įkūrimas. Efektyvios, veiksmingos ir privalomos bankinių ginčų nagrinėjimo institucijos įkūrimas