Europos VKG (ECCG)

2015 m. kovo 24-25 d.d.

Europos Vartotojų konsultacinės grupės

2015 m. kovo 24-25 susirinkimo

protokolo metmenys

1. Susirinkimo pirmininko sveikinamasis žodis

Grupės nariai pritarė susirinkimo dienotvarkės metmenims ir susirinkimo, vykusio 2014 m. lapkričio 19-20 d.d. protokolui

 

2. Europos Komisijos įžanga

Komisija priminė nariams apie ešimt Junkerio komisijos prioritetų ir naujų darbo metodų, įtraukiant projekto komandas. Komisija pabrėžė, kad vartotojų politika yra pastebima beveik visuose iš dešimties Komisijos Darbo programos paketų.

3. Vartotojų politikos veiksmų atnaujinimai

Komisija pateikė atnaujinimus sekančiose temose: Vieningos skaitmeninės rinkos strategijoje, planuojamoje patvirtinti gegužę; susijusioje Duomenų apsaugos reformoje; Energetinės sąjungos pakete ir 7-jame gyventojų Energetikos Forume; rinkos studijoje apie mažmeninės elektros rinkos vartotojams veikimą; Kelionių direktyvos pakete; Pardavimų vartotojams ir Garantijų direktyvoje, įtraukiant REFIT ir susijusios rinkos studiją apie juridines ir komercines garantijas;  Interneto tinkle ginčų sprendimo (ODR) platforma; Įvairių susijusių šalių dialogas apie Aplinkos apsaugos žymėjimus (Environmental Claims) ir Palyginamuosius įrankius; Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo reglamentavimo apžvalga; Rinkos priežiūros pavyzdžiai dėl fizinių vartotojų produktų, parduodamų internetu ir susijusiomis gairėmis Šalims Narėms.

Grupės nariai padarė keletą pastabų liečiančių juridines ir komercines garantijas. Buvo keliamas klausimas ar priimtina turėti tą patį minimalų garantinį laikotarpį (2 metus) visoms produktų su skirtingomis gyvavimo trukmėmis grupėms. Kai kurie nariai pažymėjo, kad minimalus suderinimo laikotarpio suvienodinimas sudaro sąlygas būti lankstiems esant mažiausiam garantiniam laikotarpiui ir kompensavimo procedūrai. Luksemburgo atstovas pakvietė narius aktyviau teikti pasiūlymus – iš dalies pabrėžiant pakeisti kam tenka pareiga įrodinėjant - ir pasiūlė įkurti darbo grupę, kurios idėja buvo kitų narių pasveikinta. Žinant, kad mažinimas harmonizuojant artėjimo veda prie ženklaus išsiskyrimo juridiniuose rėmuose tarp Šalių Narių ir pažymint susidomėjimą šiuo klausimu, Pirmininkas pakvietė ECCG narius aktyviai dalyvauti šios Direktyvos REFIT bandymuose. (REFIT is the European Commission's Regulatory Fitness and Performance programme. Action is taken to make EU law simpler and to reduce regulatory costs)

Kai kurie nariai pažymėjo klausimus apie ekonominio pasidalinimo ir uždaro ciklo ekonomikas. Komisija laukia, kad apžvelgtas Uždaro ciklo ekonomikos paketas sudarys aiškų ryšį tarp tvaraus augimo ir vartotojų interesų, ryšį, kuris taip pat buvo pabrėžtas Komisarės Jurovos jos kalboje Europos Vartotojų Dienos proga.

Komisija pasisakė apie ODR platformos panaudojimą. Rezultatai ir atsiliepimai apie antrąjį platformos bandymą bus nedelsiant aptarti grupėje.

Komisija pranešė ECCG nariams apie vykstančius darbus, atliktus kartu su Šalėmis narėmis ir kitais suinteresuotais dalyviais apie rinkos stebėjimo stiprinimą parduodant internetu liečiant prekybos saugumo ir atitikimo lūkesčiams aspektus.

ECCG nariai buvo kviečiami padėti apibrėžti geriausius būdus informuoti ir lavinti vartotojus apie saugumo klausimus, susijusius su elektronine komercija. Nariai buvo prašomi padėti apibrėžti sekančius klausimus:

Kokia yra esminė informacija, kurią vartotojai turi žinoti kai jie perka internetu ( t.y. saugumo reikalavimai jau yra – vartotojai turi ieškoti informacijos apie saugumą; Šalys narės stebi rinką, bet galimybės patikrinti internetą yra ribotos; čia yra paslėpti arba neįvertinti pavojai susiję su e-komercija)
Kokie yra geriausi būdai ir įrankiai perduoti šią informaciją vartotojams ( t.y. spauda, kompanijos, svetainės, bendradarbiavimas su vartotojų organizacijomis )

Vartotojų organizacijos pabrėžė savo norą paremti šias iniciatyvas bendradarbiaujant su valdžios įstaigomis savo vartotojų informavimo/švietimo veiklose.

Nariai, kurie dalyvavo 7-ąjame gyventojų Energetikos Forume suteikė labai teigiamus atsiliepimus apie šį renginį. BEUC pažymėjo apie pagrindinį vaidmenį, kuris buvo teikiamas vartotojams šių metų dienotvarkėje, pabrėžiant stiprią simbolinę šio požiūrio reikšmę, bet taip pat pakvietė Komisiją pakreipti dialogą, pradėtą Forumo metu į konkrečius pasiekimus. Komisija patikino, kad būsimų įgyvendinimo veiksmų metu išplečiant darbo grupių atsakomybes ir aktyvų skatinimą bendradarbiauti ir sujungiant ir įtraukiant skirtingus veikiančiuosius asmenis. Latvija pabrėžė pritarimą pragmatiškam požiūriui, priimtam Forume, konkrečių diskusijų, tokių kaip rinkos liberalizavimo klausimai, pristatymo vartotojų studijų metu. 

4. Diskusija tema: vartotojų politikos prioritetai vieningoje skaitmeninėje rinkoje.

Komisija atliko pristatymą, skirtą geriau suprasti kliūtis Vieningoje Skaitmeninėje rinkoje ir Palyginamuosiuose Įrankiuose.

Buvo pristatytas darbas, atliktas suinteresuotų grupių (Stakeholder Group) dėl Pirkimų Tinkle ir skaitmeninių produktų pirkimų. Komisija pranešė apie dažniausiai pasitaikančias kliūtis prekybai kai gaminiai kerta valstybių sienas (t.y. kalbos barjerai, mokesčių klausimai, krovinio pristatymas, apmokėjimas tinkle, IPR – intelektinės nuosavybės teisių klausimai) ir atkreipė grupės dėmesį į skaitmeninį turinį, kadangi reguliavimas apčiuopiamų (fizinių) prekių bus sprendžiamas naudojantis REFIT metodika. Kiti diskusijoje paminėti  klausimai buvo sugebėjimas keistis informacija, galimybė keistis kontraktais ES viduje, autorinių teisių ir duomenų apsaugos režimai, kruopštus įgyvendinimas ir reikalavimų vykdymas. BEUC palaiko neprivalomo kontrakto modelį skaitmeninio turinio produktams kalbant apie B2C (Verslas- Klientui) santykius. Komisija pažymėjo suinteresuotų pusių teikiamą pirmenybę B2C orientuotai reformai ir patvirtino, kad diskusijos galimybė bus ištirta sekančiame susirinkime.

Grupės nariai pabrėžė suderinamumo poreikį ES teisėje kalbant apie skaitmeninio turinio produktus, priimant ir įgyvendinant įstatymus šioje srityje. Todėl jie sveikino ECCG pogrupio Vieningai Skaitmeninei rinkai įkūrimą. Šio pogrupio nariai nutarė dirbti lygiagrečiai ir realių, ir skaitmeninio turinio produktų srityse ir parodė skirtingus požiūrius į galimus sprendimus pašalinti juridinius neatitimus, siūlydami vienas ar kitas galimybes priimti naujus reguliavimo kelius ar įtvirtinti savireguliavimą jurisdikcijoje.

Kas liečia skaitmeninį turinį ir e-komerciją, daugelis narių pabrėžė poreikį sumažinti rinkos susiskaldymą, apibrėžti suvienodintus terminus ir sąlygas ir priimti pasiūlymus iš mažesnių šalių narių, kurie labiau kalba apie santykius su kaimyninių šalių skaitmeninėms rinkoms. Dar daugiau, kai kurie nariai minėjo Komisijos darbo svarbą įgyvendinant įstatymus, liečiančius vartotojus.

Kiti narių keliami klausimai lietė socialinių tinklų tinkle skvarbą, tinkamos infrastruktūros  sklaidai trūkumą, penelyg didelius patekimo kaštus bei skirtingas mokestines taisykles.

UK pristatė nesenai priimtą Britų Vartotojų teisių aktą, padodantį pasikeitimus vartotojų teisėje skaitmeninėje aplinkoje.

5. Europos Vartotojų susitikimas 2015 m. birželio 1-2 d.d.

Komisija suteikė informaciją apie šių metų Europos Vartotojų susitikimą, kuris įvyks 1-2 birželio Briuselyje. Žinutė apie šią datą jau buvo siųsta anksčiau. Šių metų renginys bus skirtas ateities Vartotojų politikos kontūrams. Grupės nariai yra kviečiami dalyvauti ir prisidėti prie šio renginio, kuriame dėmesys bus skirtas energetikai, finansinei sričiai ir Vieningai skaitmeninei rinkai. Todėl buvo nuspręsta, kad ryšium su šiuo susitikimu, vyksiančiu birželį, nerengti birželį planuoto ECCG Susitikimo. Sekantis ECCG susitikimas vyks 2015 spalio 27-28 d.d.

6. Projektas “Vartotojų Teisės” (“Consumer Champion”)

Čekija, Kroatija, Rumunija ir Slovakija pateikė atsiliepimus apie Vartotojų Čempiono projektą.

Transatlantinė Prekybos ir investavimo partnerystė – TPIP (angliška abrev. - TTIP)

TPIP ES Derybų grupės vadovas Ignatio Garcia-Bercero supažindino su naujausia informacija apie vykstančias derybas tarp JAV ir ES dėl TPIP sutarties, palietė svarbą suderinti valdymo skirtumus, kurie yra dikutuojami pilnai įtraukiant ES valdytojus ir pabrėžė, kad komisija nesieks tokio susitarimo, kuris mažintų ES saugumo ir apsaugos standartus. Derybų grupės vadovas taip pat paminėjo, kad visi ES pasiūlymai šiuo metu yra viešai skelbiami tam skirtoje TPIP svetainėje, išskyrus skyrių, kuris kalba apie Medicinos prietaisus. Pastarasis skyrius taip pat neužilgo bus prieinamas. P. Bercero taip pat nušvietė, kad kalbant apie viešąjo sektoriaus aptarnavimą, abi pusės neaptarinėja šios rinkos atvėrimo ir lieka laisvos ne tik naudojimuisi specialistų iš šalies pagalba viešąjam aptarnavimui iš privačių kompanijų, bet palieka viešojo sektoriaus anksčiau naudotą aptarnavimą.

Kalbant apie reguliatorių bendradarbiavimą TPIP srityje, Luksemburgo atstovas (LU) paminėjo ankstesnius komisijos pareiškimus apie vartotojų klausimų ir kontraktų teisės klausimų pašalinimą iš sutarties Valdytojų (Reguliatorių) skyriaus, argumentuojant poreikiu jį peržiūrėti, kas nėra vis dar atspindėta tekste. LU paberėžė šio pašalinimo svarbą žvelgiant į galimus šalių skirtingumus ateityje atsižvelgiant į reguliatorių ES ir JAV tikslus, kaip, pavyzdžiui, ES kompiuterinėje ir  uždaro ciklo ekonomikose.

BEUC paminėjo pastarąsias diskusijas apie įtraukimą Investuotojas-į-Valstybę Susitarimo Mechanizmą (IVSM) (angl. ISDS) į TPIP. BEUC pagrindė, kad atsižvelgiant į plačiai paplitusį sutarimą apie poreikį reformuoti IVSM sistemą ir pakeisti ją tarptautiniu investavimo teismu, komisija vis dar siekia įtraukti IVSM mechanizmus į TPIP (taip pat, kaip ir į CETA susitarimą su Kanada. BEUC atkreipia dėmesį, kad įtraukimas IVSM į TPIP apsunkins jos reformavimą ateityje .

Belgijos atstovas BE pabrėžė susirūpinimą dėl galimo saugumo standartų sumažėjimo chemijos ir maisto pramonėse, kadangi TPIP atspindi skirtumus tarp esamų reguliavimo ribų ES ir JAV. Panašiai, Suomijos atstovas FI klausė ar tie produktai, kurie šiuo metu draudžiami ES maisto srityje nebus įvežami dėl atsiradusio TPIP. Dar daugiau, BEUC pabrėžė, kad maisto srityje ES yra Komisijos priimta daug sprendimų, kurie nėra įtraukti į Europos Parlamentą; todėl BEUC yra susirūpinęs, kad turint Reguliatorių bendradarbiavimo mechanizmą, įkurtą TPIP, Komisija patirs spaudimą iš JAV pusės dėl maisto saugumo standartų.

ANEC pabrėžė stiprų susirūpinimą dėl galimybės pripažinti Europos sąjungoje JAV standartus atsiradus TPIP, kurie gali pažeisti egzistuojančią ES sistemą.

Ispanijos atstovas klausė apie galimybes matyti TPIP apžvalgas, paminėdamas nesutarimus Meksikoje kalbant apie Šiaurės Amerikos Laisvosios Prekybos Susitarimą (NAFTA).

Slovakijos atstovė pasiteiravo, ar ir kada faktiškai TPIP derybos bus baigtos.

Dėl Reguliatorių bandradarbiavimo su JAV p. Bercero atsakė, kad kanalas, leidžiantis JAV suinteresuotiems dalyviams įsipareigoti ES reguliavimo procesui jau egzistuoja, o priešingo įsipareigojimo nėra. Priežiūros dialogas su JAV yra toks, kad sukuria daugiau kelių bendradarbiauti  reguliuojančioms institucijoms, bet ne kompanijoms. Reguliuojančių institucijų bendradarbiavimas neįtrauks pagrindinių nustatytų juridinių principų šioje dalinėje pilitikos srityje. Tai susies tik tas priemones, kurios turi reikšmingą poveikį prekybai tarp abiejų pusių ir ten, kur yra abipusis susidomėjimas bendradarbiavimu. Mr. Bercero pakvietėECCG narius ir vartotojų organizacijas parodyti daugiau pasitikėjimo ES sugebėjimais nuspręsti apie esamus standartus savarankiškai. Dar daugiau, atsiliepdamas į susirūpinimą, iškeltą BEUC dėl maisto produktų saugumo, Vyriausias derybininkas pabrėžė, kad JAV korporacijos yra aktyvios siekiant dialogo su ES priežiūros institucijomis.

Vėl kalbėdamas apie produktų saugą, MR. Bercero pabrėžė, kad nebus jokių pasikeitimų nei ES, nei JAV jurisdikcijose šioje srityje dėl TTIP. TTIP nepalaikys maisto produktų, kurie neatitiks ES saugumo reikalavimų, nustatytų ES.

Dėl cheminių medžiagų, Mr. Bercero paaiškino, kad esant didžiuliams skirtumams tarp ES ir JAV pagrindų ( REACH ir TSCA atitinkamai), suderinimas ar abiousis pripažinimas nėra tinkama galimybė. Greičiau ES ir JAV išskirs konkrečius klausimus ir temas, kuriose techninis bendradarbiavimas yra galimas nekeičiant esamų standartų.

Kalbant apie standartus bendrai, Mr. Bercero patikino, kad ES nesiruošia keisti savo standartų ar  standartizavimo proceso dėl TTIP, taip pat pabrėždamas kad ES gali gauti naudą dėl bendradarbiavimo su JAV šioje srityje.

Dėl IVSM ( angl. ISDS), Mr. Bercero paaiškino, kad bus naudinga ES investuotojams ir patvirtino Komisijos norą reformuoti šį mechanizmą, pripažindamas keletą trūkumų, iš dalies kai IVSM mechanizmai buvo naudojami esant iššūkiams pripažinti reguliavimą ar santykiuose esant dažniems interesų konfliktams. Pripažino, kad vidutiniu laikotarpiu sprendimas galėtų būti tarptautinį investicijų teismą, bet pabrėžė, kad reformuota IVSM yra būtina. Šiuo atveju, TTIP derybos deda teisingus pagrindus diskusijai dėl šios reformos.

Dėl skaitmeninės ekonomikos ir duomenų apsaugos, Mr. Bercero patikino, kad kas bebūtų priimta TTIP šioje srityje nepaveisk politikos ir priežiūros pasiūlymų, šiuo metu priimtų ES.

Dėl klausimų, susijusių su NAFTA susitarimu, Mr. Bercero pabrėžė, kad čia buvo platus sutarimas liečiantis pastaruosius prekybos susitarimus priimtus ES su Pietų Koreja, kurie buvo iki dabar pripažinti kaip esantys naudingi ES.

7. Vartotojų teisių supratimo didinimo kampanija

Komisija pristatė prezentaciją dėl vartotojų teisių suppratimo didinimo kampanijos, ką tik vykusios naujosiose Šalyse -Narėse.

8. Kiti klausimai

Pranešimai

Komisija priminė Nariams apie siuntimą metinių ataskaitų kaip nustatyta Komisijos Sprendimo Akte 7 (7), kur nurodyta, kad kiekvienas narys turi išsiųsti ataskaitą Komisijai iki 1 kovo apie atliktą darbą praėjusiais kalendoriniais metais vykdant savo pareigą pagal Komisijos Sprendimo paragrafą (6). Nariai, kurie dar nėra atsiuntę yra prašomi siųsti savo ataskaitas taip greit, kaip galima, naudojant parengtus Komisijos standartinius reikalavimus.

ECCG svetainė

Ispanijos atstovė paklausė apie ECCG svetainės atnaujinimą. Komisija atsakė, kad svetainė yra atnaujinama, ji bus labiau prieinama ir bus pilnai parengta numatytais terminais.

Maisto saugumas

Švedijos atstovas užklausė komisijos pakviesti ekspertus iš DG SANTE į semantį ECCG susirinkimą kad aptarti maisto saugumo klausimus.

Finansinės paslaugos

Nariai pasikeitė įroduymais apie finansinių paslaugų problemas finansinių paslaugų rinkoje. Buvo pabrėžta nepatenkinamas įgyvendinimas esamos ES jurisdikcijos ir visuomenės atgarsiai dėl negarbingos komercinės praktikos šioje konkrečioje srityje. Buvokeliami klausimai dėl tarpvalstybinių finansinių paslaugų, naudojant užsienio valiutas (t.y. Šveicarų frankus) įvertinant vartotojų kreditus ir finansinės priežiūros institucijų ribotas galimybes užtikrinti vartotojų apsaugą. Dėl didelio susidomėjimo teminė diskusija dėl vartotojų apsaugos finansinio aptarnavimo srityje bus sekančio ECCG susirinkimo dienotvarkėje ir į jį bus kviečiami ekspertai iš DG FISMA .