Europos VKG (ECCG)

2015 m spalio 7-8 d.d.

Europos Vartotojų Konsultacinės Grupės  (ECCG)

2015 m. Spalio 7-8 d.d.

Susirinkimo protokolo santraukos projektas

1. Pirmininkaujančio sveikinimo žodis

Nariai patvirtino susirinkimo, vykusio 2015 kovo 24-25 d.d. protokolo santraukos projektą ir protokolą.

Komisija pabrėžė ECCG narių dalyvavimo susirinkimuose svarbą (arba, tuo atveju, jei nėra galimybės dalyvauti, juos pakeičiančių atstovų dalyvavimą) tam, kad ECCG nariai galėtų įvykdyti savo užduotį – informuoti savo šalių suinteresuotus asmenis. Informacija apie dažnai nedalyvaujančius narius laiškais bus išsiųsta atitinkamų šalių valdžios organams. ECCG nariams yra pranešta, kad šalių valdžios organai taip pat turi pasidalinti informacija su savo vartotojų organizacijomis. Komisija kels šį klausimą kartu su Vartotojų politikos tinklu savo susirinkime gruodžio mėnesį.

2. Vartotojų politikos veiksmų atnaujinimai ( 1 dalis)

Komisija pateikė trumpą Vieningos skaitmeninės rinkos strategijos atnaujinimą ir atnaujino informaciją apie esamą padėtį ruošiant  sutarčių Skaitmeninio turinio prekėms pasiūlymą, šiuo metu esantį poveikio tyrimų stadijoje. Keletas ECCG narių išreiškė didelį susirūpinimą ir dėl fizinių prekių padėties, kalbant apie tai, kad vartotojui, bet ne pardavėjui tenka pareiga pateikti įrodymus dėl prekių nekokybiškumo, taip pat kalbant apie atlyginimo už nuostolius tvarką ir garantinius laikotarpius.  Jie įgarsino savo nesutikimą galimiems Komisijos pasiūlymams, kurie sumažintų vartotojų teises kalbant apie garantijas, jei Komisijos tikslas yra pilnai suderinti minimalius suderinimo lygius su Direktyva dėl Vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų. Kai kurie nariai pabrėžė esamos aukšto lygio apsaugos vartotojams teikiamą naudą kai kurios Šalyse Narėse, pavyzdžiui dėl laikotarpio, reikalingo prekių kokybės įrodymui. Komisijos atsiliepimas į šiuos pareiškimus buvo labiau teigiamas, kalbant apie požiūrį dėl garantijų ir atlyginimo už skaitmeninį turinį.

Taip pat buvo pristatyta vartotojų elgesio studija dėl padėties vartotojų rinkoje ir elgesio studijos reaguojant į galimus terminus ir sąlygas. Studija įvertino vartotojų požiūrį į galimus T&S  (Terminus ir Sąlygas) ir vartotojų pažeidžiamumą kertinėse ES rinkose ir kitą studiją dėl internetinės rinkodaros vaikams. Nariai pasveikino šių studijų pradžią ir pirminius rezultatus ir klausinėjo, norėdami išaiškinimo dėl šių studijų plėtros bei kaip Komisija ruošiasi panaudoti gautus galutinius rezultatus.

3. Diskusija tema: Vieninga skaitmeninė rinka (komp. platformos ir geografinis blokavimas)

Komisija pristatė visuotiniam aptarimui nesenai pradėtas konsultacijas, kurių temos platformos,  tarpininkų atsakomybė, laisvas duomenų judėjimas bei dalinimosi ekonomika. Kaip pranešta Skaitmeninės vieningos rinkos strategijoje, Komisijos tikslas yra įvertinti platformų vaidmenį skaitmeninėse ekosistemose. Dalinai klausimai, kurie buvo apžvelgti lietė platformų poveikį ekonomikai, jų skaidrumą ir jų potencialų įvedimo vartų vaidmenį. Komisija pabrėžė, kad šiame etape siekiama surinkti faktus, tame tarpe apie rinkos išskaidymą, taip pat ir nuomones, ypatingai iš vartotojų bei vartotojų organizacijų ir nebus juridinių sekančių žingsnių.

Nariai pabrėžė sunkumus įgyvendinant platformose esamus juridinius reikalavimus, ypatingai tai liečia tarpvalstybinį kontekstą. Jie taip pat ragino geriau ištirti šių operatorių rinką. Tai taip pat buvo paaiškinta, kad kai kurios platformos supranta savo vaidmenį rinkose ir skelbia savanoriškas garantijas vartotojų pirkimams iš pardavėjų, esančių   šiose svetainėse. Tai galima vertinti kaip atvejus, rodančius per didelio reguliavimo nereikalingumą. Taip pat buvo pateikti patyrimo kai kuriose šalyse pavyzdžiai, tokie, kaip  apgaulingi pirkimai Austrijoje, rodantys skaidrumo šiose platformose trūkumą ir platformų neatsižvelgimą į esamus reikalavimus (tokie, kaip pasiryžimas paviešinti kainas arba prekių reitingavimo metodologiją), arba su platformomis susiję konkurencijos atvejai Airijoje. Olandų atstovas taip pat uždavė klausimą, ar vartotojai turi mokėti kaip už savo prenumeratos dalį ir už tą reklamą, kuri yra rodoma jiems interneto tinkle. Švedijos atstovas iškėlė klausimą apie santykius tarp dalinimosi ekonomikos ir rizikos, kad kai kurios platformos galimai atlieka “visuomeninį stebėjimą” tam, kad patraukti naudotojus. Vartotojams taip pat reikalinga geresnė apsauga kai jie naudojasi “debesų” aptarnavimu (t.y. duomenų praradino atveju). BEUC išaiškino, kad jie galimai nenorėtų e-komercijos direktyvos pataisų bet pripažįsta atsakomybių tarpininkams išaiškinimo poreikį. Prancūzijos ir Luksemburgo atstovai taip pat paminėjo skaidrumo naudojantis palyginimo įrankiais sumažėjimą Prancūzijoje. Komisija paaiškino, kad šis sumažėjimas šiuo metu yra vertinamas.

Komisija pasižymėjo šiuos komentarus, susijusius su platformomis ir pabrėžė, kad kalbant apie įgyvendinimą, šio Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo reguliavimo apžvalga bus  panaudota  nacionalinių įgyvendintojų geresniam aprūpinimui ir tai pagerins tarpvalstybinį įgyvendinimą. Taip pat buvo pabrėžta, kad konkurencijos įstatymai vartotojams vaidina svarbų vaidmenį kas yra pademonstruota šiems operatoriams esamais ir dabartiniais atvejais.

Taip pat buvo pristatytos viešosios konsultacijos geo-blokavimo atvejais  ir kitais geografinio pobūdžio draudimais. Tikslas yra apžvelgti išmatuojamus rodiklius, kurie yra naudojami kompanijose, kurios draudžia vartotojams pasiekti pasiūlymus atskirose šalyse. Yra ketinama atskleisti kompanijų požymius ir požiūrius į tai, kuri praktika galėtų būti reglamentuota arba ne ir kaip Komisija turėtų atsiliepti į šias problemas. Kaip pranešta Skaitmeninės Vieningos Rinkos programoje, Komisija siekia paruošti juridinius pasiūlymus 2016 viduryje tam, kad priimti sprendimus dėl nereglamentuotų geo-blokavimo sričių. Tai suteiks galimybę veiksmams, apie kuriuos bus pranešta būsimoje Vidinės Rinkos Strategijoje. Tačiau buvo pranešta, kad geo- blokavimo klausimai nebus stengiamasi spręsti naudojantis kitų sprendimų pavyzdžiais. Be viešųjų konsultacijų, komisija taip pat nagrinėja apgaulingų pirkimų pavyzdžius kad sukaupti papildomus faktinius įrodymus paplitusius esant geo-blokavimui.

Luksemburgas pabrėžė susijusį patyrimą su pardavimais automobilių sektoriuje geo-blokavimo srityje ir pasiūlė dar kartą panaudoti esamą medžiagą tyrimams šioje srityje. Buvo pastebėtas ryšys pasiekti visa-Europinį popardaviminį garantinį aptarnavimą. Olandijos atstovas taip pat pabrėžė poreikį į šiuos geo-blokavimo debatus žvelgti labiau vartotojo naudos nei įmonės nepriklausomybės žvilgsniu.

Komisija išaiškino būsimos e-komercijos sektoriaus apklausų tikslus. Šie tikslai yra žvelgti į kompanijų sudaromas kliūtis (t.y. kainų skirtumai, sutarčių sąlygos). 2500 apklausų buvo siųsta prekybininkams, teikiantiems internetinės prekybos paslaugas, turintiems prekybines platformas bei teikiantiems prekių ir paslaugų palyginimo paslaugas. Preliminarias ataskaitas ir viešąsiais konsultacijas tikimasi vykdyti viduryje 2016 metų, galutinė ataskaita turėtų būti  2017 pradžioje. Rezultatai atspindės konkurencijos politiką ir papildys juridines iniciatyvas, paskelbtas Vieningos Skaitmeninės Rinkos strategijoje. Bet Komisija taip pat nesidrovės imtis veiksmų prieš tuos operatorius, kurie pažeis konkurencijos taisykles.

Nariai taip pat yra nuoširdžiai kviečiami prisidėti prie tyrimų.

Išvados:

pirmininkaujantis dėkoja ECCG nariams už jų prisidėjimą pristatant klausius prekybinių platformų ir geo – blokavimo srityse.
ECCG Nariai taip pat buvo prašomi dalyvauti šiose dviejose viešosose konsultacijose ir paskleisti informaciją apie jas kaip įmanoma plačiau tarp savo nacionalinių partnerių.

4. Veros Jurovos, Komisarės Juridinėje ir Lyčių lygybės srityse, kreipimąsis

Komisarė Jurova pabrėžė, koks didelis prioritetas nacionalinėms vyriausybėms turėtų būti vartotojų politika. Ji taip pat padėkojo ECCG už požiūrį į Skaitmeninių Sutarčių Pasiūlymus ir paaiškino Komisijos tikslus skaitmeninio turinio ir fizinių prekių srityse. Ji taip pat informavo, kad įgyvendinimas išlieka pagrindinis Komisijos prioritetas kaip parodyta ateinančių metų Vartotojų Apsaugos Bendradarbiavimo Taisyklėse. Vartotojams pagrindinis dėmesys taip pat skiriamas ir kitose srityse, tokiose kaip energetikoje (kur dėmesys koncentruojamas į energijos trūkumą, prieigą prie energijos ir kolektyvinį tiekėjo keitimą) bei uždaro ciklo ekonomikoje. Komisija taip pat dėmesingai seka Alternatyvaus Ginčų Nagrinėjimo (AGN) rezoliucijos direktyvos įgyvendinimą šalyse narėse. Savalaikis įgyvendinimas ir AGN veikiančių asmenų pranešimai yra kertiniai tam, kad 2016 m. pradžioje būtų pradėta naudoti Ginčų Sprendimo Tinkle (GST) platforma. Komisarė pateikė atnaujintą informaciją dėl  Europos Teismo Rūmų vadovavimo Saugaus Uosto sutarties klausimu.

BEUC padrasino Komisarę palaikyti tvirtą poziciją derybose su JAV dėl duomenų apsaugos. Keletas narių vėl parodė susirūpinimą dėl Skaitmeninių sutarčių pasiūlymų,  mažinančių vartotojų apsaugos lygį perkant fizines prekes. Įrodinėjimo pareigos termino pakeitimas nuo 6 mėnesių į 2 metus yra esminis. Komisijai reikėtų  ambicingai elgtis su šiuo pasiūlymu nes kyla rizika pažeisti Europos vartotojus.

Komisarė taip pat buvo klausiama apie taip pat atrodančius, bet skirtingos kokybės produktus skirtingose šalyse narėse, ar Komisija turėjo planų tolimesniam darbui su kolektyviniais ieškiniais ir kaip ji mato vartotojų apsaugos ir tvarumo ryšį. Komisarė paaiškino, kad kolektyvinių ieškinių klausimas bus taip pat nagrinėjamas ir sekančiais metais. Ji išaiškino, kad dėl skirtingų produkto kokybės lygių klausimų veiksmai buvo vykdomi Šalyse Narėse ir tai darė išskirtinai vartotojai, bet nežiūrint į tai Komisija ieškojo šių aspektų maisto produktų srityje. Dėl tvarumo, Komisija intensyviai ieško ką galėtų padaryti šioje srityje uždaro ciklo ekonomikos kontekste. Dėmesys turėtų būti skirtas vartojimo kokybei nei kiekybei.

5. Vartotojų politikos veiksmų atnaujinimai ( 2 dalis)

Buvo atikti Komisijos  paaiškinimai apie sąlygas Skaitmeninių Sutarčių Pasiūlymams. 

Nariai vėl pabrėžė poreikį būti labiau ambicingiems ir nemažinti esančių vartotojų teisių. Kertinis klausimas yra įrodymų dėl prekių kokybės pareigos perkėlimas vartotojams, kuris turėtų būti tokiam pat terminui, kaip ir teisinės garantijos, t.y. 2 metams.

Taip pat buvo pateikti  atnaujinimai, susiję su Alternatyvaus Ginčų Nagrinėjimo ir Ginčų Nagrinėjimo Tinkle Platformos įgyvendinimo santykiais. Kai kurios Šalys Narės vėluoja perkelti šią Direktyvą, kai vėluojama pranešti apie Alternatyvaus Ginčų Nagrinėjimo dalyvius Komisijai. Nežiūrint į tai, šios Ginčų Nagrinėjimo Tinkle Platformos iš techninės pusės yra eigoje – vyko eilė testavimų, kurie yra užbaigti.

Komisija taip pat pateikė informaciją apie Negarbingos Komercinės Praktikos Direktyvos  gairių studiją, vykusią rugsėjy. Šios gairės turės būti paskelbtos 2016 m. pavasarį ir bus prijungtos prie Suinteresuotų Dalyvių aptariamų prekių žaliųjų ženklų ir prekių palyginimo  galimybes turinčių platformų temos.

Taip pat buvo pateikti Kelionių paketų direktyvos atnaujinimai, Vartotojų Teisių Supratimo pagerinimo veikla, Vartotojų Apsaugos Bendradarbiavimo (VAB) veikla automobilių nuomos atvejais ir VAB reguliavimo apžvalga. Komisija taip pat pabrėžė, kad ji ieško būdų, kaip geriau įtraukti vartotojų organizacijas į įgyvendinimo veiklą. Pabaigoje buvo supažindinta su Vartotojų Čempiono (Consumer Champion) platformos atnaujinimais ir ECCG nariai buvo padrasinti naudotis šia platforma. Naudotojų atsiliepimai bus įtraukti į sekančio susirinkimo dienotvarkę.

6. Liuksemburgo Prezidentavimo pristatymas

Buvo pristytas Liukseburgo prezidentavimo rezultatų apibendrinimas “ Konkurencija ir vartotojų renginys”, kuriame dėmesys buvo skiriamas internetinėms platformoms ir geo- blokavimui.

7. Diskusija tema “Finansinės paslaugos”

Kapitalo Rinkos Sąjungos (KRS) iniciatyvų atnaujinimai

Komisija pateikė Veiksmų plano, spausdinto 30 rugsėjo ir papildyto ekonominės analizės dokumentais bei atsiliepimais į KRS Žaliojo lapo apibendrinimus, atnaujinimus. Veiksmų planas taip pat pristato būsimą Žaliąjį Lapą Mažmeninio finansinio aptarnavimo srityje, kuris buvo išspaudintas prieš metų pabaigą, ir tą pačią dieną Komisija pritarė juridiniams pasiūlymams saugumo srityje bei Mokumo II aktu dėl investicijų infrastruktūrai, kol taip pat pradedamos trys konsultacijos dėl: Europą apimančių obligacijų, EuVECA/EuSEF reguliavimo (Europos bendro kapitalo fondų ir Europos Visuomeninių fondų – t.y. fondų, kurie skirti start-up  pradedančioms įmonėms bei kurios vysto visuomeninį verslą ) bei kvietimo dėl požymių apie esamų ES juridinių potvarkių bendrąjį poveikį.

Komisija pristatė KRS sąlygas ir kad vartotojai turi gauti skaidrią ir palyginamą informaciją apie mažmenines investicines galimybes ir informaciją apie rinkos kryptis, tokias kaip paskutiniai ilgo laikotarpio mažmeniniai pensijų produktai. Jie turi turėti galimybę gauti informaciją apie visą eilę jiems tinkančių ir naudingų investicinių produktų bei prieinamų ir nepriklausomų patarimų. Taip pat buvo pabrėžta tvarumo svarba ES pensijų sistemai palaikant Europos asmeninė pensijų rinką.

ECCG nariai įspėjo Komisiją kad kvietimas dėl požymių apie bendrą esamų ES potvarkių poveikį finansinėje srityje gali nukrypti į kvietimą dereguliuoti įią industriją ir pabrėžė, kad KRS iniciatyva taip pat į vartotojus/mažmeninius investuotojus, kadangi jie jie yra pagrindinis investavimo šaltinis.

Keletas narių pažymėjo esamus atvejus dėl apgaulingo finansinių produktų pardavimo, kur industrija sąmoningai sumaišė pristatydama rizikingus ir saugius produktus. Nariai apibrėžė prieinamus ir  nepriklausomus finansinius patarimus ir jų nešališkus pateikimo būdus kaip pagrindinę sritį, kurioje reikalingi veiksmai, ir suteikimas šios informacijos vartotojams veikia tik ribotose erdvėse, ir vartotojai yra linkę tikėti informacija, kurią jiems pateikia kai priimami sudėtingi finansiniai sprendimai. Nariai taip pat pažymėjo, kad esami juridiniai potvarkiai(t.y. MIFID II) nebus pakankami ir po to, kai jie įsigalios, kad išspręsti šią problemą. Šiame kontekste nariai taip pat pabrėžė poreikį pilnai uždrausti skatinimus. Nariai pabrėžė, kad visais atvejais informacija vartotojams, pateikiama industrijos niekada nebus be asimetrijos tarp vartotojų ir industrijos ir kad dauguma vartotojų buvo pažeidžiami, kai vykdo veiklą su finansiniais produktais ir nėra tinkamai įspėjami apie rizikas.

Daugelis narių pažymėjo, kad rūpestingo taisyklių įgyvendinimo poreikis egzistuoja, o kai kurie kiti pažymėjo, kad vartotojų organizacijos neturi pakankamai gebėjimų padėti vartotojams. Keletas narių taip pat paprašė Komisijos dirbti su konkrečiomis vartotojų problemomis, tokiomis kaip per didelis įsiskolinimas, kolektyviniai ieškiniai ir finansiniai patarimai.

Kalbant apie pensijas, nariai pakvietė veikti dėl trečio laipsnio pensijų ir griežtai ragino  dėl poreikio turėti standartus bei paprastus produktus su realiu pelnu.

Komisija pažymėjo, kad KRS tikslas ir yra sukurti sąlygas tiems vartotojams, kurie norėtų investuoti į Kapitalo rinkas. Buvo pabrėžta, kad ką tik priimti potvarkiai tokie, kaip MIFID II turi pagerinti būdus investuoti į produktus, kurie siūlomi mažmeniniams investuotojams.  (sustiprinti taisykles dėl darbuotojų skatinimo, nepriklausomų finansinių patarimų koncepcija ir t.t.) . KRS  veiksmų planas siūlo iš naujo įvertinti mažmeninės investavimo rinkos veikimą, kai šie naujieji potvarkiai įsigalios. Taip pat buvo pripažinta, kad tinkamas įgyvendinimas kapitalo rinkų taisyklių yra esminis ir kad turi būti išvystytos galimybės teikti nešąliškus ir naudingus būtent mažmeniniams investuotojams finansinius patarimus.

Mažmeninis finansinis aptarnavimas: esama Komisijos Žaliojo Lapo padėtis

Komisija nusprendė veikti pažmeninio finansinio aptarnavimo srityje suprantant, kad nacionalinės rinkos yra vis dar susiskaidę. Turime milžiniškus kainų skirtumus tarp šalių narių ir tarp valstybių vis dar išlieka eilė barjerų. (pavyzdžiui kalbos, mokesčių, geo-blokavimo, reikalingas didesnis skaidrumas, produktų kompleksiškumas, poreikis nepriklausomų patarimų, paslaugų sujungimo praktika, neefektyvus atlyginimas) Žaliojo Lapo konsultacijos ieško kelių kaip suteikti vartotojams geresnius produktus, geresnę kokybę ir žemesnes kainas. Apie tai bus pranešta metų gale ir bus kreipiamas dėmesys į skaitmeninimą ir inovatyvumą, konkurencingumą, skaidrumą, pasirinkimo galimybes ir žalos atlyginimą. Šių konsultacijų pagrindu Komisija apibrėš būsimus savo veiksmus.

Nariai pabrėžė, kad sąlygos ir terminai turi būti pateikiami prieš įsigaliojant sutartims, bet ne paties pirkimo metu, ir iškėlė nepriklausomo patarimo poreikį bei galimybę palyginti skirtingus pasiūlymus. Jie kreipė dėmesį, kad įgyvedinimas yra esminis, bet taop pat pabrėžė, kad daug turi būti padaryta nemokumo srityje. Keletas narių pabrėžė apie greitųjų kreditų poveikį pažeidžiamiausiems vartotojams. Jie taip pat įspėjo, kad inovacijos, kurios naudojamos industrijoje yra kaip pasiteisinimas, kad išvengti produktų suvienodinimo. 

Taip pat ECCG nariai pažymėjo, kad šioje srityje trūksta tarpvalstybiniė galimybės pasiskolinti ir pasiūlė ištirti galimybę apie kredito duomenų bazės sukūrimą, kadangi esantis kredito istorijos trūkumas dažnai naudojamas kaip priežastis nesuteikti kredito vartotojams. Taip pat jie įspėjo, kad vietinės duomenų sistemos nėra leidžiančios apsikeisti duomenimis ir tai sukuria kliūtis būsimai integracijai. Dėl bankinių sąskaitų, nariai kvietė jas daryti mobilias ir pagrindines mokėjimo sąskaitas atsparias tarpvalstybiniams draudimams.

Kai kurie nariai taip pat komentavo nacionalinių kalbų  temomis, prašydami sąlygas ir terminus suvienodinti visomis ES kalbomis.

Dėl per didelio įsiskolinimo, Komisija pranešė apie vykdomą darbą dėl nemokumo ir nurodė, kad šis klausimas jau buvo atspindėtas studijoje dėl būsimų veiksmų dėl skolų priežiūros  2015  Vartotojų Susirinkime. Taip pat buvo pritarta, kad labai svarbu apžvelgti kaip yra įvertinamas ir nustatomas galimas kredito suteikimas ir taip pat svarbu įvertinti finansinių paslaugų nuotolinės rinkodaros klausimus; šiais klausimais Komisija išplatino klausimyną nacionaliniams valdžios organams ir pirmieji pastebėjimai iš šių atsakymų rodo, kad vis daugiau sutarčių yra sudaroma nuotoliniu būdu. Kalbant apie bankų sąskaitų prieinamumą, komisija pažymėjo įgyvendinimą Mokėjimo Sąskaitų Direktyvos. Dėl kalbų temos, kad įgyvendinti sprendimus šioje srityje, Komisija pranešė Įvairiakalbei Skaitmeninei Rinkai Šalyse Narėse apie mašininių vertimų praplėtimo iniciatyvą privačiam sektoriui.

Naujosios direktyvos dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto (VKS) įgyvendinimas

Komisija pristatė direktyvą dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, tai seserinė direktyva Vartotojų Kredito direktyvai (VKD).

Komisija pažymėjo, kad VKS įsigalios 2016 metais ir Komisija šiuo metu dirba su šalėmis narėmis ją įgyvendinant.

VKS yra sukurta dėl keletos VKD aspektų, tokių kaip reikalavimai pateikiamai informacijai kalbant apie prieš kontrakto sudarymą pateikiamą informaciją ir reklamą. Nauji į VKS įtraukti elementai yra: reikalavimai paskoloms teikiamoms užsienio valiuta, paslaugų susiejimas ir sujungimas, atlygio įsipareigojimai, žinių ir kompetencijos reikalavimai, uždelstos skolos bei naudojimo teisių atėmimas.

Kalbant apie paskolas užsienio valiuta Komisija [pabrėžė,, kad sprendimai galioja tik paskoloms, kurios suteiktos po to, kai direktyva įsigalios. Todėl šios nuostatos negalios toms klaidinančioms vartotojus sutartims, kurios šiuo metu skandalingai girdimos Rytų Europos šalyse narėse.

ECCG nariai pažymėjo, kad kadangi VKS paskolų sprendimai negalioja anksčiau išduotoms paskoloms, išlieka klausimas kaip pakreipti tas sutartis, kurios jau buvo anksčiau sudarytos klaidinant vartotojus, ir kurios paveikė daug vartotojų padarydamos jiems ilgalaikes pasekmes turintį poveikį. Kai kurie nariai pažymėjo, kad valdžios struktūros nekorektiškai perkėlė ankstyvo apmokėjimo sprendimus iš VKS direktyvos ir prašė Komisijos pažvelgti į šią problemą.

Komisija atsakė į šiuos susirūpinimus dėl paskolų užsienio valiuta, susijusiomis su esamais klaidinančio pardavimo skandalais, kad keletas Šalių Narių bando nacionalinėmis priemonėmis spręsti šiuos susijusius klausimus. Komisija pažymėjo, kad nacionalinės galimybės kalbant šiais klausimais taip pat yra susietos su Europos teise kai jos atitinka ES laisvo kapitalo judėjimo taisykles.

Vartotojų Kredito Direktyva (VKD) – iškylantys įgyvendinimo klausimai

Komisija supažindino su studija, kuri buvo paviešinta 2014 m. dėl padėties įgyvendinant VKD Šalyse Narėse. Ši studija parodė kreditorių sutikimą su informaciniais reikalavimais, nustatytais direktyvoje reklamai ir priešsutartinei informacijai. Studija nustatė, kad daugelis reklamų neatitinka informacinių reikalavimų ir joms taip pat trūksta aiškumo. Kalbant apie esamus reikalavimus prieškontraktinei informacijai, studija atskleidė, kad čia taip pat yra silpnai laikomasi prieškontraktinės informacijos direktyvos reikalavimų. Blogiausi rezultatai buvo nustatyti kalbant apie kredito korteles.

Be to, Komisija nušvietė, kad vartotojų tyrimas taip pat buvo atspindėtas Komisijos ataskaitoje. Šis tyrimas atskleidė, kad kai vartotojai pažymi, kad jie yra gerai informuoti, realybėje jie nežino, ar jiems yra suteikta esminė informacija. Tai yra svarbu, nes geriau informuoti vartotojai geriau supranta kreditorius.

Daugelis narių pažymėjo, kad greitieji kreditai yra svarbus klausimas, ir kad pažeidžiamiausi vartotojai dažniausiai nepalygina ir nepasirenka produktų, bet vietoje to ima bet kokias paskolas, kurias tik gali gauti. Kiti nariai pažymėjo, kad priešsutartinė sutarčių informacija paskoloms dažniausiai nepateikia visko iš anksto, o tik tuomet, kai jau pasirašyta  sutartis. Taip pat buvo pažymėta, kad palūkanos paskoloms dažniausiai yra per aukštos.

Apgaulingas pardavimas ir negarbingos sutarčių sąlygos finansiniuose produktuose.

Po to Komisija atliko Negarbingos Komercinės Praktikos Direktyvo (NKPD) ir Negarbingų Sutarčių Sąlygų Direktyvos (NSSD) pristatymą ir tai, kaip šios dvi direktyvos pritaikytos finansiniame aptarnavime. Komisija paaiškino, kad NKPD yra tarsi apsauginis tinklas vartotojams apsaugoti nuo klaidinančių pardavimų. NKPD turi aukšto lygio reikalavimus prekiautojams ir sąlygoja, kad jokia vartotojams teikiama informacija neturi būti neaiški, klaidinga, nesuprantama ar dviprasmiška.

Apibūdindama NSSD Komisija paaiškino, kad sutarčių sąlygos, kurios nebuvo individualiai aptartos yra negarbingos ir neprivalomos, jei jos iššaukia reikšmingą pusių teisių ir pareigų pusiausvyrą pakenkdama vartotojams. Tačiau tokiu atveju sutartis išlieka, jei yra tik yra galimybė jai tęstis be šių negarbingų sąlygų. Sutartis turi būti paprasta ir parašyta suprantama kalba, t.y. vartotojas turi suprasti sutarties ekonomines pasekmes.

Komisija toliau pažymėjo, kad negarbingos sąlygos turi būti įvertintos ex-officio, t.y. kai negarbingų sąlygų atveju jos nebegalioja dar prieš teismo sprendimą, teismas turi įvertinti sąlygas, nepriklausomai ar atvejis buvo iškeltas vartotojo ar ne.

Dalyviai perėmė iniciatyvą ir pakomentavo bei pateikė klausimus. Vienas iš grupės narių pažymėjo, kad sutarčių teikėjai dažnai naudoja tas pačias sąlygas net po to, kai jos buvo įvertintos kaip negarbingos. Kiti iškėlė, kad kalbant apie pernelyg didelius/negarbingus įkainius, yra problemos su įkeitimais ir investiciniais fondais. Daugelis pažymėjo, kad teismai dažnai nenagrinėja atvejų ex-officio Dar daugiau, jie klausė, ar komisija darys ką nors, kad paskatinti teisingą - korektišką vartotojų kredito direktyvos įgyvendinimą/vykdymą. Keliose Šalyse Narėse yra didžiulės problemos dėl klaidingo pardavino ne bankiniame sektoriuje (turint omenyje, kad šios organizacijos dažnai nėra prižiūrimos visai arba neprižiūrimos tinkamai) ir vartotojai nevyksta į teismą kelti klausimų dėl negarbingų sąlygų.

Komisija atsakė, kad pagrindiniai NKPD irNSSD aspektai buvo apžvelgti geresnės priežiūros/pataisymo rėmuose. Pavyzdžiui, buvo įvertinti klausimai dėl sutarčių galiojimo pripažįstant kaikurias sąlygas negarbingomis. Dar daugiau, buvo atsižvelgta į finansinio aptarnavimo produktų kompleksiškumą.

Išvados:

Pirmininkaujantis padėkojo dalyviams už vaisingas diskusijas finansinio aptarnavimo srityje ir pažymėjo svarbiausius klausimus, aptartus rytinėje sesijoje:

Nepriklausomi finansiniai patarimai: ECCG nariai pažymėjo tolimesnių veiksmų, nustatysiančių ar vartotojams yra teikiama atitinkama informacija apie jų perkamus kompleksinius produktus, poreikį, ypatingai po esamų atvejų dėl klaidingo finansinių produktų pardavimo. Nariai taip pat pakvietė uždrausti pardavėjų paskatinimą.
Skaidrumas ir informacija: pažymėta svarba vartotojams teikiamos skaidrios ir palyginamos informacijos pagrindiniais finansinių produktų klausimais, kai pabrėžiamas poreikis pateikti šią informaciją prieš pradedant nagrinėti sutartį, kai vartotojas yra perkraunamas dokumentais, kuriuos jis sunkiai gali suprasti paties pirkimo metu;
Asmeninės pensijos: nariai prašė skaidrumo dėl realios gražos paprastiems ir standartiniams produktams, duodant tai – kaip yra parodyta susijusioje  2014 Geresnio Finansavimo studijoje – kad svarbūs šių produktų triukai yra nežinomi vartotojams ir dažnai neigiami, kai įvertinama infliacija, mokesčiai ir įkainiai.
Paprasti ir tinkami investiciniai produktai: nariai klausė apie paprastus ir standartizuotus produktus, kurie būtų tinkami vartotojams. Dar daugiau, jie pažymėjo, kad vartotojai turi būti geriau apsaugoti nuo neobjektyvumo rizikingiems produktams, kaip geritieji kreditai.
Reguliavimas/priežiūra ne-bankinio sektoriaus: nariai pažymėjo, kad yra problemų ne-bankinio sektoriaus parduodamiems produktams. Šios įmonės yra dažnai neprižiūrimos arba nepakankamai prižiūrimos, ko pasėkoje vyksta klaidinantys finansinių produktų pardavimai.
Kredito vertės įvertinimo tam, kad pasiekti tarpvalstybinius finansinius produktus: Nariai pažymėjo, kad daugelis klaidinančių kreditų pardavimo (ir ypatingai tokių rizikingų produktų kaip greitųjų kreditų srityje) yra adekvataus kredito vertės įvertinimo nebuvimo pasekmė.
Per didelis įsiskolinimas: keletas narių pabrėžė, kad turi būti padaryta daugiau kovojant su per dideliu įsiskolinimu. Remiantis Komisijos 2014 m. studija, DG JUST atspindi, kaip sukurti suinteresuotų dalyvių dialogą šiuo klausimu.

Pirmininkaujantis paskelbė, kad matant narių susidomėjimą šiuo klausimu matosi poreikis įkurti pastoviai veikiantį ECCG pogrupį finansinio aptarnavimo klausimais.

8. Olandijos Prezidentavimo ES tarybai pristatymas

Olandijos ataše pateikė prioritetų apžvalgą, liečiančią vartotojų politiką ateinančia  ES Tarybos Pirmininkavimui, įvardindamas išorinių rinkų, įpatingai skaitmeninės vieningosios rinkos, energetikos ir geresnės priežiūros prioritetus. Jo matymu vartotojų politika yra įterpta į minėtų prioritetų politiką.

9. Diskusija tema: Energija

Pirmininkaujantis paaiškino, kad po pastarojo susitikimo diskusijos dėl Energetinės sąjungos, vartotojų klausimai buvo įterpti į Naujojo Plano (New Deal) komunikaciją.  (New Deal 4 Europe – tai Europos piliečių veiksmų planas tvariam vystymuisi ir įdarbinimui)

Komisijos ekspertas iš GD Energy pateikė Energetinės Sąjungos strategijos apžvalgą. Jis paaiškino, kad ši strategija remiasi penkiais ramsčiais, tame tarpe labiau integruota energetikos rinka bei energetiniu efektyvumu. Vasaros paketas įtraukia viešas konsultacijas dėl naujo šios rinkos modelio: didmeninės rinkos, energetinės sistemos organizavimo ir t.t., kol viešos konsultacijos 2014 m. pabaigoje sutelkė dėmesį į vartotojų klausimus. Naujasis Planas kreipia dėmesį į su vartotojais susijusius klausimus, kurie turi būti įtraukti į juridines struktūras; jie apims geriausias mikro - kūrimo praktikas ir t.t.

Naujasis Planas atkreipia dėmesį į kliūtis aktyviam vartotojų įsitraukimui ir apima tai, kas pateikiama ECCG grupės. Nauja brošiūra apibendrina pagrindines vartotojų teises; Ji yra prieinama visomis kalbomis ir nurodyta DG Energy svetainėje.

Dėl išmaniųjų matuoklių, Valstybės Narės pateikė jų įvedimo iki 2020 detales elektrai ir dujoms. Yra numatomas poreikis 195 milijonams elektros matuoklių 16 Šalių Narių, trijose iš jų pasirinkta išbandyti. Maždaug 40 % vartotojų gaus išmaniuosius matuoklius dujoms. Rūpestingas aptarimas ir įgyvendinimas yra svarbus, t.y. matuokliai turi atitikti naudojimo reikalavimus kad išsiaiškinti naudą vartotojams.  Matuokliai su duomenų nuskaitymu per atstumą yra labiau patogūs tiekėjams nei vartotojams. Reikalingas vartotojų pasitikėjimas šiai matuokliais ir visi ( taip pat ir ECCG) galėtų būti įtraukti parodyti jų naudą.

Kuomet šis klausimas taps Komisijos vidiniu procesu, šiuo klausimu DG Juridinis ir Vartotojų Gen. Direktoratas ( DG Justice and Consumers) glaudžiai dirbs su DG Energy, nagrinėdamas šią temą pažeidžiamumo bei elektros rinkų kryptimi; pirmosios išvados bus pateiktos ECCG Energijos pogrupio susitikime  2015 m. spalio 19d. susitikime. Kas liečia sąskaitas, yra informacijos trūkumas apie kainas, kas sulaiko vartotojus nuo didesnio aktyvumo. Komisija remsis anksčiau buvusiu darbu apie atsiskaitymus, t.y. palyginamumu, taigi vartotojai galės turėti geresnį supratimą apie jų išlaidas. Pasiūlymai nėra paprastai palyginami bet mes galime naudoti  tam APR metrinę sistemą. Kalbant apie atsinaujinančios energijos galybos šalį mes nurodysime, kaip pateikti tai mažmeniniam vartotojui. Dėl matuoklių pakeitimo mums ko gero reikalingi nepriklausomi sertifikuoti palyginimo būdai. Į suinteresuotų dalyvių grupes dėl palyginimo būdų jau yra kreiptasi. Šalyse Narėse turėtų būti bent vienas toks palyginimo būdas. Dėl išmaniųjų matuoklių, vartotojai sužinos daugiau apie jų apibūdinimus, ir perjungimas prie išmaniųjų matuoklių bus paprastesnis ir mažiau kainuojantis; vartotojai bus mažiau jautrūs.

Kai kurie nariai paminėjo tarifų ir matuoklių tikrinimo problemą. BEUC iškėlė klausimą apie pasiūlymų EURELECTRIC ir Eurogas palyginamumą. Skaidrumas, savigeneravimas ir t.t. taps didelių pokyčių energijos rinkoje rezultatu. Energetikos kompanijos nebebus ilgainiui pagrindiniai tiekėjai. Politika, žvelgainti į ateitį taip pat reikalinga, pav. Kalbant apie susijusį aptarnavimą; vartotojai neturi būti pririšti prie vienintelės kompanijos. BEUC iškėlė klausimą apie išmaniuosius namus ir kam  vartotojų  potvarkiai bus nukreipti. Komisija patvirtino, kad išmanieji vartotojai yra iššūkis, ko gero didžiausias REFIT programai. To taip pat bus imamasi Energetinės Sąjungos strategijoje. Nariai taip pat iškėlė susirūpinimą dėl išmaniųkų matuoklių naudojimo ir glaustai apibūdimo padėtį Šalyse Narėse, iš dalies dėl energijos trūkumo, matuoklių suderinamumo ir suvienodinimo, pažeidžiamų cartotojų, kolektyvinio persijungimo ir palyginimo būdų. Dėl minties turėti palyginimo galimybę ES mastu, Komisija paaiškino, kad tokiam būdui sukurti prireiktų ilgų metų. Mažiausiai vienas akredituotas viešas palyginimo būdas buvo apibūdintas juridiniuose dokumentuose. Būtų proveržis energetikoje, jei tai būtų išplatinta.

Išvados:

vartotojai susiduria su eile sunkumų, susijusių su prisirišimu prie tiekėjo energijos rinkoje. Tai yra nurodyta, be kitko, Naujame Plane skirtame Energijos vartotojams.
Pirmieji dabar vykstančių studijų pažeidžiamumo elektros rinkose srityje atradimai bus pristatyti sekančiame ECCG Energetikos pogrupio susitikime.

10. Duomenų apsaugos taisyklių reforma ES

Komisija paaiškino, kad ECCG grupės įsitraukimas yra suprantamas, kadangi vartotojų organizacijos turi tiesioginį priėjimą prie problemų, su kuriomis susiduria piliečiai, įpatingai kai rizikos nėra matomos. Komisija taip pat pateikė padėtį duomenų apsaugos reformai ir paaiškino, kad šis tekstas yra derybų tarp Europos Parlamento ir Tarybos stadijoje. Komisija padrasino vartotojus kelti klausimus nacionalinėms vyriausybė,ms ir parlamentams apie realias problemas, su kuriomis susiduria šioje srityje vartotojai. BEUC palaiko Komisiją jos pastangose išryškinti stiprią Europą prieš visas atakas. Nariai iškėlė susirūpinimus liečiančiusšią sritį ir buvo sutarimas, kad šioje srityje yra neatidėliotinas poreikis atnaujinti duomenų apsaugos taisykles pasitinkant esamus ir būsimus iššūkius.

11. Einamieji klausimai

Sekančio ECCG susitikimo datos bus reikiamai nustatytos. Tuo tarpu Nariai kviečiami siųsti savo pasiūlymus temoms, kurios turėtų būti aptariamos būsimuose susitikimuose.